Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Partyverhuur-Willemsen 2018

Artikel 1. Algemeen

1.1          Deze voorwaarden van Partyverhuur-Willemsen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en  verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires.

1.2          Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3          De rechten en verplichtingen tussen Partyverhuur-Willemsen en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden overgedragen worden, tenzij met schriftelijke toestemming van Partyverhuur-Willemsen.

1.4          Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, worden door Partyverhuur-Willemsen niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Partyverhuur-Willemsen is bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1          Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Partyverhuur-Willemsen desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 dagen na ontvangst van de opdracht.

2.2          In prijscouranten of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheid. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Partyverhuur-Willemsen niet.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1          Een huurovereenkomst c.q. reserveringsovereenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Partyverhuur-Willemsen de opdracht schriftelijk of per mail heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Partyverhuur-Willemsen en deze algemene voorwaarden.

3.2          Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Partyverhuur-Willemsen bevestigd worden. De oorspronkelijke overeengekomen levertijd kan door de wijziging komen te vervallen.

3.3          Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder toestemming van Partyverhuur-Willemsen.

3.4          Partyverhuur-Willemsen heeft het recht de overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar zijn oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze worden gebruikt.

Artikel 4. Prijzen en borg

4.1          De wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Partyverhuur-Willemsen een door hem vast te stellen waarborgsom contant te geven of over te maken op aangegeven bankrekeningnummer.

4.2          Partyverhuur-Willemsen behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom c.q. de aanbetaling, zo ook de kosten van reparatie en reiniging.

4.3          Alle prijsopgaven en de prijzen die Partyverhuur-Willemsen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij levering, zulks op verzoek van wederpartij, zijn transportkosten van € 0,45 excl. BTW per kilometer verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen verder voor verantwoording van de wederpartij.

Artikel 5. Betaling

5.1          Betaling (inclusief borg) dient te geschieden door middel van contanten betaling bij ophalen en/of levering van de spullen. Betaling per bank is ook mogelijk, alleen dan moet de betaling ontvangen zijn één dag voor ophalen en/of levering van de spullen. Wanneer betaling middels facturatie is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2          De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3          Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Partyverhuur-Willemsen alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4          Alle door Partyverhuur-Willemsen gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van de wederpartij.

5.5          Binnenkomende betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, ongeacht een andere verklaring van de wederpartij.

5.6          Vorderingen worden uit handen gegeven aan een incassobureau.

Artikel 6. Annulering

6.1          De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. Indien de wederpartij tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Partyverhuur-Willemsen een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst integraal wil overnemen.

6.2          In geval van annulering (bij huur) tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode door wederpartij zijn alle door Partyverhuur-Willemsen ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de huursom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Partyverhuur-Willemsen ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien de annulering geschiedt tot 1 dag voor aanvang van de huurperiode is 100% van de huursom verschuldigd.

Artikel 7. Levertijd, levering en risico

7.1          De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging (huurovereenkomst) genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Partyverhuur-Willemsen pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2          De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Partyverhuur-Willemsen kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Partyverhuur-Willemsen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Partyverhuur-Willemsen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1          Partyverhuur-Willemsen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2          Partyverhuur-Willemsen is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Partyverhuur-Willemsen.

8.3          Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Partyverhuur-Willemsen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Partyverhuur-Willemsen worden verstrekt.

8.4          De wederpartij dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
– de voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, Buma rechten en beschikkingen) en verzekeringen tegen schade en diefstal; en
– aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16 Amp), verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een redelijk afstand.

8.5          De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen. De wederpartij dient de zaken gesorteerd en schoongemaakt te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen en in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage. Worden de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt Partyverhuur-Willemsen zich het recht voor om de wederpartij reinigingskosten in rekening te brengen. De wederpartij mag tijdens de huurperiode niets veranderen aan de gehuurde zaak dan wel dat goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat goed geëigend is.

8.6          De zaken worden Partyverhuur-Willemsen in overleg afgeleverd op de overeengekomen locatie, op de begane grond en binnen 10 meter van het transportmiddel.

Artikel 9. Deugdelijkheid en veiligheid

9.1          Partyverhuur-Willemsen garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van gebreken zijn.

9.2          Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Partyverhuur-Willemsen in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten.

9.3          Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij Partyverhuur-Willemsen hiervan direct in kennis te stellen.

Artikel 10. Keuring

De zaken worden voor de aflevering door Partyverhuur-Willemsen gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van Partyverhuur-Willemsen in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij retourname van het gehuurde worden geconstateerd. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt Partyverhuur-Willemsen hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

Artikel 11. Niet nakoming/ontbinding/opschorting

11.1       Partyverhuur-Willemsen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot failliet verklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden; of
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.

11.2       Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Partyverhuur-Willemsen passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1       Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van Partyverhuur-Willemsen ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en/of gebreke is Partyverhuur-Willemsen gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft na ontvangst van vorengenoemd schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen niet inbegrepen) om schade bij Partyverhuur-Willemsen op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is Partyverhuur-Willemsen gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht van Partyverhuur-Willemsen om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

12.2       Partyverhuur-Willemsen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding – uit welke hoofde dan ook – is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Partyverhuur-Willemsen of leidinggevende ondergeschikten.

12.3       Partyverhuur-Willemsen is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

12.4       Partyverhuur-Willemsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

12.5       De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derde.

Artikel 13. Overmacht

13.1       Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Partyverhuur-Willemsen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Partyverhuur-Willemsen kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Partyverhuur-Willemsen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

13.2       Overmacht geeft Partyverhuur-Willemsen het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 14. Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1       De vestigingsplaats van Partyverhuur-Willemsen is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Partyverhuur-Willemsen moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

15.2       Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Partyverhuur-Willemsen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.3       Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Partyverhuur-Willemsen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.